Skip to main content

ESG

Wierzymy, że nasze dzisiejsze działania mają bezpośredni wpływ na lepszą i bardziej bezpieczną przyszłość

E

Środowisko

S

Społeczeństwo

G

Ład korporacyjny

ESG ang. Environmental, Social and Governance


Jako gatunek wykorzystujemy zasoby Ziemi szybciej niż planeta jest w stanie je uzupełnić. Zaciągamy więc dług, który wcześniej lub później ludzkość będzie musiała spłacić. Niezbędna jest więc fundamentalna zmiana praktycznie we wszystkich częściach światowej gospodarki. Zarówno po stronie producentów jak i konsumentów.

Chcemy być świadomym i aktywnym uczestnikiem tego procesu. Rozwijać się w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę nie tylko wzrost dochodów i zysków, ale także wpływ naszej działalności na otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii ESG dla Adampol S.A., która pokazywać będzie nasze podejście do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Identyfikujemy i mierzymy wpływ organizacji na środowisko i społeczność. Przygotowujemy się w ten sposób do istotnej zmiany w budowie długoterminowej wartości spółki. Odpowiedzialność będzie jednym z kluczowych czynników determinujących nasz sposób działania.

Chcemy określić mierzalne zobowiązania środowiskowe, społeczne i te wchodzące w skład ładu korporacyjnego aby dać nam i wszystkim interesariuszom możliwość transparentnego monitoringu postępów jakie poczyniliśmy w tych obszarach.

Ślad węglowy

Po raz pierwszy w historii obliczyliśmy ślad węglowy w zakresie pierwszym i drugim. Obliczenia te, będą stanowiły bazę porównawczą do monitorowania postępów Grupy Adampol w redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych podczas naszej działalności operacyjnej.

Naszą ambicją jest osiągnięcie neutralności emisyjnej w zakresie pierwszym i drugim do roku 2045,  a we wszystkich trzech zakresach do roku 2050.

Nasze emisje w 2022 roku:

tCO2e

24263.964

Zakres 1

tCO2e

464.797

Zakres 2 (metoda rynkowa)

tCO2e

937.393

Zakres 2 (metoda lokalizacyjna)

Szczegółowy raport z kalkulacji śladu węglowego Adampol S.A. za rok 2022.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny to system kontroli i procedur mających zapewnić prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Co charakteryzuje dobry  ład? Przede wszystkim profesjonalna kadra zarządzająca, struktura zarządu i rady nadzorczej oraz dobrze zorganizowany system zarządzania. Dobry nadzór korporacyjny zmniejsza ryzyka biznesowe i prawne i ma za zadanie zapewnić, że kluczowe decyzje podejmowane są w zgodzie z interesami firmy i jej akcjonariuszy. Jednym z elementów ładu jest także kodeks etyki, czyli zbiór zasad wewnętrznych i standardów, których przestrzeganie jest gwarantem etycznego zachowania całej naszej firmy podczas prowadzenia działalności gospodarczej.

Raport ESG

W 2024 roku opublikujemy pierwszy raport niefinansowy zgodny z nowymi regulacjami Unii Europejskiej. Będzie on obejmował swoim zakresem lata 2022 – 2023.

Zarówno raport jak strategia stanowić będą wyraz transformacji jaką przechodzimy. Jest to także miara dojrzałości organizacji i odpowiedzialności jaką ponosimy wobec przyszłych pokoleń.

Nierówne traktowanie

Byłeś/łaś świadkiem dyskryminacji?

Doświadczyłeś/łaś dyskryminacji? 
Skontaktuj się z koordynatorem ds. równego traktowania Adampol S.A.