Skip to main content

Wymagania Klientów

Wymagania Klientów Adampol SA dotyczące zakresu odpowiedzialności Przewoźnika

BMW

Nie ma możliwości odbioru części wymienianych w procesie naprawy uszkodzonego pojazdu podczas transportu, brak dokumentu utylizacji.

CAT

Do każdego uszkodzonego pojazdu dodawana jest kwota kosztów administracyjnych w wysokości 45EUR.

FORD

Przewoźnik musi potwierdzić odpowiedzialność lub wysłać protokół szkodowy z załadunku do Działu Likwidacji Szkód: w ciągu 12 godzin roboczych. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność.


HYUNDAI

Odbiór w Kleszczowie
Jest możliwość odbioru wymienionych części. Wymagane jest potwierdzenie kosztów naprawy. Uszkodzenia opisywane na protokołach szkodowych CMPL. W przypadku potrzeby dodatkowych oględzin pojazdu jest możliwość jego wykonania. W przypadku odbioru bez kontroli wymagane jest podpisanie protokołu przy następnym rozładunku. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności.


JLR (JAGUAR, LANDROVER)

Procedura JLR nie pozwala na odbiór uszkodzonych części, wyklucza również wykup uszkodzonego auta.
W przypadku kosztorysu przekraczającego 30 % wyceny produktu JLR, auto zostanie uznane za nienadające się do naprawy.
Do każdego uszkodzonego pojazdu dodawana jest kwota kosztów administracyjnych w wysokości 35£.


MAZDA, TOYOTA

Jeżeli pojazd Mazda, Toyota doznał uszkodzenia konstrukcyjnego zgodnie ze zgłoszeniem uszkodzenia przez Toyotę lub Mazdę lub ich przedstawicieli, będzie to traktowane jako „szkoda całkowita” i złomowane bez odzyskania pozostałości. W takim przypadku przewoźnik będzie odpowiadał za odszkodowanie w wysokości 100% wartości samochodu. Mazda, Toyota będą miały wyłączne uprawnienia do określenia, czy uszkodzony pojazd Mazda, Toyota może zostać naprawiony zgodnie z standardem nowego pojazdu, używanego (niespełniający norm), czy też musi zostać zezłomowany.

W przypadku, gdy pojazd, który został uszkodzony podczas wykonywania usług, może zostać naprawiony, ale nie może być już uznany za będący w oryginalnym stanie przez inspektora firmy Toyota / Mazda, Przewoźnik zostanie obciążony kosztami 20% wartości netto pojazdu + koszt naprawy

Klasyfikacja szkody następuje zgodnie z standardem wytycznych: Mazdy, Toyoty.


STELLANTIS (FIAT, LANCIA, JEEP)

Podpis kierowcy na schedzie (protokole szkodowym) wiąże się z wzięciem odpowiedzialności za szkodę.

W przypadku uzyskania raportu szkodowego na załadunku przez kierowcę należy go przesłać do Działu Likwidacji Szkód: w ciągu 10 dni od daty rozładunku.

Sched z załadunku nie można pokazywać na rozładunku. Scheda znaleziona w aucie na placu załadunkowym nie jest ważna, jeśli nie zostanie przepisana na nasz etap transportu. 

W przypadku znacznych uszkodzeń lub uszkodzeń konstrukcyjnych, pojazd może być zakwalifikowany przez Klienta do procedury VAM tj. auto po naprawie nie nadaje się do sprzedaży jako nowe lub jako szkoda całkowita (przewoźnik pokrywa wartość całkowitą auta).

W przypadku, kiedy auto po naprawie nie nadaje się do sprzedaży jako nowe i przewoźnik wyraża chęć zakupu wcześniej naprawionego przez FCA samochodu, zobowiązany jest on do uiszczenia wobec FCA wszystkich opłat związanych z naprawą pojazdu, łączna wartość zakupu będzie sumą kosztów naprawy szkody dodaną do wartości ceny pojazdu (faktura źródłowa nie jest przez Klienta udostępniana), dołączając koszt transportu i ekspertyzy technicznej.

Gdzie:

– cena katalogowa – minus 30% dla pojazdów, dla których odstęp czasowy między wprowadzeniem produktu na rynek oraz datą deklaracji o sprzedaży oferentowi najwyższej ceny przekracza okres 24 miesięcy

– cena katalogowa – minus 15% dla pojazdów, dla których odstęp czasowy między wprowadzeniem produktu na rynek oraz datą deklaracji o sprzedaży oferentowi najwyższej ceny nie przekracza 24 miesięcy

Przewoźnik może skorzystać z prawa pierwokupu lub pokryć wartość odszkodowania: dewaluacja + obniżenie wartości spowodowanej utratą gwarancji + wartość naprawy szkody + koszt transportu na plac parkingowy + koszt ekspertyzy technicznej.

Przy czym:

– dewaluacja

28% wartości katalogowej (wartość pojazdu dla klienta końcowego w pakiecie „kluczyki do ręki” z oszacowaniem na dzień wyrządzenia szkody).

– obniżenie wartości, spowodowane utratą gwarancji

– 20% wartości katalogowej w przypadku całkowitej utraty gwarancji

– 10% wartości katalogowej w przypadku częściowej utraty gwarancji

W przypadku, gdy pojazd, który został uszkodzony podczas wykonywania usług, w sposób uniemożliwiający jego sprzedaż jako nowy po decyzji dealera Fiat, Lancia, Jeep i zatwierdzeniu Stellantis auto zostanie odebrane od dealera na koszt przewoźnika odpowiedzialnego za uszkodzenie, przetransportowane do Centrum Sprzedaży FCA i sprzedane po możliwie najlepszej cenie w stanie uszkodzonym. Kosztem utraty wartości handlowej zostanie obciążony przewoźnik odpowiedzialny za uszkodzenie.

Zgodnie z wymaganiami Klienta, każdy przewoźnik powinien posiadać ubezpieczenie „All Risk” na wypadek szkód powstałych w wyniku gradobicia.


RENAULT

Utrata wartości 15% (Reform B): w przypadku utraty wartości naliczana jest ona w wysokości 15% i liczona od ceny rynkowej.
Szkoda całkowita (Reform C): konieczność wymiany elementu konstrukcyjnego, uszkodzenia powyżej 50% wartości pojazdu. Total loss cena z commercial invoice – minus pozostałości wyliczone przez firmę GAIA.
Naliczane są koszty administracyjne (trasy do Włoch 38€), od reklamacji 1 uszkodzonego pojazdu – koszty przygotowania i wysyłki dokumentów reklamacyjnych.


NISSAN

W przypadku gdy samochód nie może być przywrócony do stanu „zupełnie nowego”, ale można go przywrócić do stanu samochodu używanego naliczana jest utrata wartości w wysokości 20%.


KIA

W przypadku rozładunków bez kontroli jakościowej na placu ICO w Antwerpii,   o wynikach kontroli firma transportowa zostanie poinformowana drogą mailową w przeciągu 24 godzin po doręczeniu ładunku. Wszelkie szkody i braki stwierdzone w ciągu ww. okresu przez obsługę placu, leżą w odpowiedzialności przewoźnika.

Odbiór w Kleszczowie

Jest możliwość odbioru wymienionych części. Wymagane jest potwierdzenie kosztów naprawy. Uszkodzenia opisywane na protokołach szkodowych CMPL. W przypadku potrzeby dodatkowych oględzin pojazdu jest możliwość jego wykonania.
W przypadku odbioru bez kontroli wymagane jest podpisanie protokołu przy następnym rozładunku. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności.


TESLA

Zgłoszenia szkód wpływają bezpośrednio od TESLA, z 7 dniowym terminem na odniesienie się do zgłoszenia, po 7 dniach Tesla odpisuje, że w związku z brakiem odpowiedz wystawi na nas fakturę za szkodę. Uszkodzenia pojazdów są odnotowywane na dokumencie CMR.

Brak możliwości odbioru wymienianych / uszkodzonych części samochodowych, dozwolona weryfikacja, czy faktycznie nie nadają się do użytku.

Dealer ma prawo zgłosić ukryte uszkodzenia w ciągu 48h od odbioru.

Przy uszkodzeniach których koszty naprawy przekraczają 1500 EUR – zostaje powołany ekspert od strony Klienta w celu oględzin pojazdu.

Do kosztów naprawy może zostać dodana utrata wartości handlowej pojazdu- ustalana na podstawie oględzin eksperta.
W przypadku określenia uszkodzonego pojazdu jako szkoda całkowita (total loss) wysokość szkody to – 100% wartości pojazdu + dodatkowe koszty (np. transport, oględziny).


VOLVO

W przypadku wykrycia szkody na załadunku konieczne jest uzyskanie protokołu szkodowego. Uwagi kierowcy muszą być w języku angielskim albo niemieckim.

Przewoźnik musi potwierdzić odpowiedzialność i wysłać protokół szkodowy z załadunku do Działu Likwidacji Szkód: w ciągu 4 dni roboczych. W przypadku braku potwierdzenia uznaje się, że przewoźnik ponosi odpowiedzialność. Odmowa podpisania protokołu nie zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności.

Procedura VOLVO nie pozwala na odbiór uszkodzonych części, wyklucza również wykup uszkodzonego auta. 

 Utrata wartości 20 % (Class II): zgodnie z procedurą VOLVO samochody, naprawa których przewyższa 15 000 SEK (~1 500 €) są klasyfikowane jako możliwe do naprawy, ale z doliczoną utratą wartości 20% od ceny samochodu netto.

Szkoda całkowita (Class III Total Loss): obciążenie pełną wartością auta. Samochód musi być zutylizowany, brak możliwości odkupienia samochodu, żadne pozostałości nie są odliczane. 

 Od momentu otrzymania kalkulacji, jeżeli kwota naprawy samochodu przekracza 15 000 SEK (~1 500 €), przewoźnik musi w ciągu 3 dni roboczych poinformować o wysłaniu swojego rzeczoznawcy. Ekspertyzy są robione tylko w przypadkach, jeżeli kwota naprawy samochodu przekracza 15 000 SEK.  

W przypadku, jeżeli naprawa samochodu wymaga wymiany części, przewoźnik ma możliwość inspekcji części u dealera w ciągu 20 dni od daty rozładunku. Potem części są utylizowane, brak możliwości otrzymania lub przemieszczenia wymienionych części, żadne pozostałości nie są odliczane.  


IVECO

W przypadku stwierdzenia szkód na załadunku konieczny jest raport szkodowy z załadunku, który należy dostarczyć na adres e-mail: w terminie 4 dni od daty rozładunku. W przypadku niedotrzymania terminu przewoźnik zostanie obciążony równowartością szkody.


POJAZDY UŻYWANE

Wszelkie uszkodzenia wykryte podczas odbioru pojazdu z miejsca nadania, należy dokumentować w CMR za potwierdzeniem podmiotu wydającego pojazd + poglądowa dokumentacja zdjęciowa pojazdu sporządzona w miejscu nadania ładunku.

Together we can do more.
Try our services.