Pragniemy poinformować, iż na realizację projektu pt. „Wdrożenie zoptymalizowanego procesu świadczenia usług w Adampol S.A. przy wykorzystaniu autorskiego oprogramowania TLS” uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa10.